Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. 

Prehliadaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich užívaním v súlade s Pravidlami.

OK

PODROBNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE „Narodeninová súťaž

PODROBNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE „Narodeninová súťaž

PODROBNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE „Narodeninová súťaž″(ďalej len „Pravidlá“)

Základné pojmy

Usporiadateľ: 

Usporiadateľ súťaže je spoločnosť Du – con,s.r.o, Kamenná 600/43, 013 24  Strečno, IČO: 44762909, DIČ: 2022818358, OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 51292/L

(ďalej iba „Usporiadateľ„)

 

Výhra

Výhrou je bavlnené dámske tričko s potlačou „AJ JA SOM ZANEPRÁZDNENÁ MAMA“, v hodnote 13,99 €. Výherca si môže vybrať veľkosť a farebnosť bielu alebo čiernu.

Doba platnosti: 

Súťaž (ďalej ako „Súťaž“) prebieha v období od 21.06.2019 – do 05.07. 2019 do 21:00 SELČ, na Facebook stránke Usporiadateľa.

Facebook stránka Usporiadateľa je stránka Zaneprazdnena-mama.eu

odkaz: https://www.facebook.com/zaneprazdnenamama/

Účastník v súťaži (ďalej iba „Účastník“) je každá fyzická osoba, ktorá, dovŕšila minimálne vek 18 rokov, splní podmienky účasti v Súťaži. Účastník musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.

Výherca súťaže bude vyžrebovaný zo všetkých správnych odpovedí na otázku: E-shop zaneprázdnená mama oslavuje v júli narodeniny. Viete koľké narodeniny to sú?

 

Oznámenie o výhre je informácia zaslaná na Facebookový profil uchádzača  do 5. dňa od ukončenia súťaže.

   Výhra bude výhercovi  odoslaná po vzájomnom dohovore na poštovú adresu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho komentáru vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo iným spôsobom porušuje Pravidlá súťaže.

Odpovede na otázku musia byť autentické, nemôžu byť vykonané falošnými Facebook profilmi.  V prípade porušenia tohto pravidla, si Usporiadateľ vyhradzuje právo konkrétneho Uchádzača vylúčiť zo súťaže.

Všeobecné ustanovenia

Každý Účastník môže odpovedať iba jedenkrát v priebehu doby platnosti Súťaže.

Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), a osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky predania Výhier v prípade, že Výhry nebude mať v príslušnú dobu k dispozícií tak, aby mohli byť Výhercom predané náhradným spôsobom; ďalej si Usporiadateľ vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane práva v odôvodnených prípadoch zmeniť pravidlá tejto Súťaže vrátane doby jej platnosti, či Súťaž ukončiť.

Výhry z tejto Súťaži nemožno zmeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať vydanie inej Výhry, než ktorá je Usporiadateľom stanovená.

Účasť a Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie Oznámenia o výhre v prípade zmeny Facebook profilu, nedoručenie Oznámenia o výhre z dôvodu zrušenia FB účtu. Výhercu, z dôvodov ležiacich na strane príslušného poskytovateľa služieb či z iných dôvodov, ktoré neležia na jeho strane. Usporiadateľ je povinný každého Výhercu o jeho výhre informovať len jedenkrát, a to písomne prostredníctvom Facebook správy na profil Účastníka.

V prípade, že by celkový úhrn cien jednotlivého výhercu z obdobných súťaží prevyšoval 350 € v kalendárnom roku, upozorňujeme na daňovú povinnosť výhercu vyplývajúcu zo zákona o daniach z príjmov, v platnom znení.

Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné uhradenie dane z výhry, ktorá vznikne v dôsledku Súťaže.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry v podobnej hodnote, postúpenie výhry v prospech iného Účastníka Súťaže, nárok na peňažné alebo finančné vyplatenie výhry, prípadne na inú kompenzáciu výhry. Účastník berie na vedomie, že ceny v Súťaži nie je možné podľa platných predpisov na území Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou.

Reklamácia v rámci Súťaže

Reklamácie môžu byť podané prostredníctvom internetu na adresu: dubovska.ducon@gmail.com alebo podané poštou na adresu sídla Usporiadateľa s nápisom na obálke “ xxxx – sťažnosť“.

Všetky reklamácie týkajúce sa Aplikácie budú riešené Usporiadateľom v lehote tridsiatich dní po obdržaní písomnej sťažnosti.

Ochrana osobných údajov

Účasťou v Súťaži každý Účastník:

a) dáva Usporiadateľovi  v súlade so zákonom, o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v platnom znení, súhlas k spracovaniu osobných údajov s použitím svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla, za účelom naviazania kontaktu s Účastníkom v priebehu Súťaže a rovnako pre účely zasielania obchodných oznámení, informácii o priebehu tejto Súťaže a informácii o ďalších marketingových akciách Usporiadateľa v prípade, že účastník tieto údaje usporiadateľovi poskytne.

b) dáva Usporiadateľovi, ako správcovi a spracovateľovi, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, v platnom zmení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré Usporiadateľovi v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo čerpaním Výhry poskytne, za účelom preverenia jeho platnej účasti v Súťaži, predania Výhry v Aplikácii a pre ďalšie obchodné a marketingové účely Usporiadateľa, a to na dobu 5 rokov; súhlasí tiež s ich zverejnením v rozsahu meno, priezvisko, neúplná adresa (názov obce) v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľa, pokiaľ bude toto užitie v súvislosti s touto Súťažou, najmä za účelom vyhlásenia Výhercov. Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať i ďalšie osobné údaje Účastníka. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa, a ďalej práva podľa  v platnom znení, t.j. hlavne právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich doplniť, opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako i právo na vysvetlenie, právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo jednaním správcu alebo spracovateľa porušené právo Účastníka na ľudskú dôstojnosť, na ochranu osobnej cti, dobrej povesti či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom doručenia a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži, vrátane straty nároku na predanie Výhry, ak bude doručená pred jej predaním;

c) ak sa stane Výhercom, dáva Usporiadateľovi, súhlas s užitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímkov a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy obstaraných Usporiadateľom v súvislosti s organizovaním Súťaže a predávaním Výhry (ďalej iba „snímok„) pre komerčné účely na všetkých komunikačných médiách, bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia, a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú v rámci Súťaži považované za jediné úplné a konečné.

Úplné Pravidlá Súťaže sú po celú dobu ich platnosti k dispozícií na webovej stráne https://www.zaneprazdnena-mama.eu

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami.

Zapojením sa  do Súťaže Účastník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Pravidlami, plne im porozumel a súhlasí s nimi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť či zmeniť tieto Pravidlá. Všetky zmeny Pravidiel budú účinné ich zverejnením na FB stránke https://www.zaneprazdnena-mama.eu  ak neurčí Usporiadateľ inak. Pokiaľ Účastník či Výherca po zverejnení zmien v Pravidlách nezruší svoju Registráciu spôsobom v týchto Pravidlách uvedeným, má sa zato, že s novým znením Pravidiel súhlasí a je nimi viazaný.

Tieto Pravidlá, Súťaž a právne vzťahy medzi Usporiadateľom a Účastníkmi sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spracovávaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook.

Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.

Prehlásenie predávajúceho

Spoločnosť Du-con, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát Účastníka, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate do Súťaže, sú potrebné pre identifikáciu Účastníka.

Detailné osobné dáta i údaje o Účastníka sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

V Strečne, 19.06.2019