Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. 

Prehliadaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich užívaním v súlade s Pravidlami.

OK

Obchodné podmienky Internetového obchodu

www.zaneprazdnena-mama.eu

Čl. I Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.zaneprazdne-mama.eu(ďalej aj „Internetový obchod“), pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 1. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).

 2. Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

 3. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Du – con,s.r.o., Kamenná 600/43, 013 24 Strečno, IČO: 44762909, DIČ:2022818358, OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 51292/L (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.zaneprazdnena-mama.eu (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.

 1. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
  kontaktná adresa: Bc. Andrea Dubovská
  kontaktné telefónne číslo:
  0904/293 160
  e-mail: 
  dubovska@zaneprazdnena-mama.eu

 2. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, teda každý návštevník Stránky, ktorý nakúpil bez registrácie alebo sa zaregistroval na Stránke vyplnením povinných registračných údajov (meno, priezvisko, poštová adresa, telefón a mailová adresa) a vyjadrením súhlasu so Všeobecnými podmienkami používania stránky, a ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Internetový obchod slúži pre nakupovanie osôb starších ako 16 rokov.

 3. Orgán vykonávajúci dohľad:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
  Predmestská 71 , P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1, SR
  Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, e-mail: 
  za@soi.sk, telefón: 041/7632 130,  Fax: 041 / 7632 139

Čl. II Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v Internetovom obchode sú najmä – materiálové zloženie, veľkosť, farby a iné. Vychádzajú z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcov tovarov. V prípade potreby radi poradíme s výberom veľkosti, napr. aj s premeraním tovaru.

Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné (musí to byť však uvedené pri fotografii, napr. informáciou „farebné prevedenie sa môže jemne líšiť v závislosti od aktuálnej ponuky výrobcu“). Ak pri tovare nie je uvedená táto informácia, farebné prevedenie tovaru zodpovedá vyobrazenému tovaru na fotografii.

 1. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), nakoľko predávajúci nie je platcom dph. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru.

 2. Pri každom tovare je uvedená jeho dostupnosť. V prípade, že by sa doba dodania predĺžila o viac ako 2 dni, bude kupujúci informovaný na e-mail, ktorý uvedie pri objednávke. Lehota na dodanie tovaru je max. 30 dní.

 3. Akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Čl. III Objednávka tovaru

 1. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa súhlasom s OP. V prípade ak kupujúci nebude súhlasiť so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu (newsletter) alebo vernostného programu, nemá to za následok nemožnosť odoslať objednávku.

 2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

 3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

Čl. IV Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

 2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "Potvrdzujeme, že ste si UKVAKLI super kúsky“. Potvrdenie je zároveň akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 4. Registrovaní zákazníci môžu využívať výhody vernostného programu za týchto podmienok. Pri nákupe sú prideľované body (pri každom tovare je uvedené koľko bodov môžete nákupom tovaru získať): 1,- celé € = 1 BOD. Body nie sú prideľované za položku poštovné. Svoje body môže Kupujúci premeniť na zľavu nasledovne: 1BOD = zľava 0,02 €. Zľavu je možné uplatniť pri nákupe nad 10,- €.

 5. Po prihlásení registrovaného zákazníka do sekcie „Môj účet“ je pod položkou Vernostný program prehľad získaných bodov. Body sú pripočítavané po odoslaní objednávky a validácia bodov je uskutočňovaná po doručení tovaru zákazníkovi. Po validácii bodov ich môže kupujúci vymeniť za zľavový kupón.

Čl. V Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené Slovenskou poštou alebo zmluvnou kuriérskou spoločnosťou GLS, prípadne inou doručovateľskou spoločnosťou.

 2. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne a/alebo neúplne udanou adresou Kupujúceho, na ktorý sa má Tovar doručiť.

 3. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené okolnosťami vyššej moci (vis maior), ktoré nebolo možné predvídať alebo odvrátiť (napr. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodné katastrofy, vojnový stav a pod).

Čl. VI Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.

 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Čl. VII Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 2. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Kupujúci môže využiť formulár uvedený v bode 3. tohto článku OP, ktorý je zasielaný Kupujúcemu spolu s faktúrou. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku OP.

 3. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  • Komu : Du-con,s.r.o., Kamenná 600/43, 013 24 Strečno

e-mail: dubovska.ducon@gmail.com

 • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ....................................................

 • Dátum objednania... ..............

 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 • Dátum ..............
  (*) Nehodiace sa prečiarknite.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho, odporúča sa tovar zaslať doporučenou zásielkou, tovar nie je vhodné posielať dobierkou. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Predávajúci je povinný kúpnu cenu vrátiť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Platba bude vrátená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri nákupe tovaru, pokiaľ kupujúci neuvedenie iný spôsob platby ako sa mu má vrátiť kúpna cena. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru, pričom Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmí na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

Body 1-5 tohto článku platia pri zrušení celej zmluvy, tj. vrátenie všetkého objednaného tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť časť tovaru a iný tovar si ponechať, predávajúci mu to umožní. V tomto prípade bude kupujúcemu vrátená kúpna cena za vrátený tovar + náklady na poštovné pomerne rozpočítané na jednotlivé tovarové položky nákupu. (príklad: poštovné 1,70 €, pri kúpe 5 ks; 2ks budú vrátené, 3 ks ponechané – v tomto prípade bude vrátená pomerná časť poštovného vo výške 0,68 € ).

Čl. VIII Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 10 hodín od jej odoslania. Po 10-hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu dubovska@zaneprazdnena-mama.eu. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 10 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci v žiadosti o storno objednávky, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 10 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. IX Dodacie a platobné podmienky

 1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. V prípade, že tovar nie je na sklade, v popise tovaru je uvedený termín dodania, ktorý je najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky.

 2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko, sídlo, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb Slovenskej pošty,a.s. alebo kuriérskej spoločnosti GLS podľa výberu Kupujúceho.

 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru.

 4. Naše dodacie a platobné podmienky platia pre zasielanie na adresu v rámci Slovenskej republiky. V prípade, ak bude objednávka zasielaná vo viacerých balíkoch, poštovné a balné účtujeme iba raz.

 5. Kupujúci sa zaväzuje:
  - objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov
  - zaplatiť za tovar cenu v plnej výške platnej v deň odoslania objednávky
  - v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti.

 6. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložený v balení tovaru. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom, a to v balení tovaru.

 7. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

 8. Internetový obchod www.zaneprazdnena-mama.eu doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zmluvnej kuriérskej spoločnosti GLS. O odoslaní balíka bude Kupujúci informovaný e-mailom.

 9. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.

 10. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a)      Pred prevzatím tovaru:

     Bankovým prevodom / vkladom na účet prevádzkovateľa.
Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde v prípade zvolenia spôsobu platby bankovým prevodom alebo vkladom na účet prevádzkovateľa k úhrade kúpnej ceny do 7 kalendárnych dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Pri platbe bankovým prevodom užívateľ po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom elektronickej pošty, prevedie celkovú čiastku za objednaný tovar na účet Du - con, s. r. o. vedený v Prima banke: č. 8724429001/5600, IBAN:SK91 5600 0000 0087 2442 9001,  pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. Objednávka bude vybavená po pripísaní celkovej čiastky na účet spoločnosti Du - con, s. r. o..
 

b)      Pri prevzatí tovaru

Slovenská pošta,a.s.  – dobierka
GLS - dobierka

Čl. X Dodacie náklady

 1.  Cena poštovného a balného je pripočítavaná na konci objednávky k cene vybraného tovaru v závislosti od zvoleného spôsobu platby a doručenia.

Ceny poštovného a balného sú:

- Hodnota objednaného tovaru od 0,01 € do 49,99 € 

pri platbe preddavkom –  2,05  € - Slovenská pošta,a.s.
pri platbe na dobierku  -   3,05 € - Slovenská pošta,a.s.
  pri platbe preddavkom - 3,45 € - GLS
  pri platbe na dobierku -  4,45 € - GLS
 

- Hodnota objednaného tovaru od 50,- € 

poštovné a balné – 0,- €

Zmena vyhradená.

Čl. XI Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou na adrese dubovska@zaneprazdnena-mama.eu  v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.

 2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom kópiu daňového dokladu( prípadne originál, podľa uváženia Kupujúceho) a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), vrátane vyplneného reklamačného formulára (vzor viď bod 3) Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

 3. REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Meno: 

Priezvisko:

Ulica, číslo:

Mesto:

PSČ:

Číslo faktúry:

Dôvod reklamácie/Popis závady:

 

 

Dátum reklamácie:

E-mail:

Telefón:

Číslo účtu:

Reklamačný formulár prosím vyplňte, vytlačte a spolu s tovarom i kópiou faktúry pošlite na adresu:

Du - con, s. r. o.
Kamenná 600/43
013 24  Strečno

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na tel. číslach: 0904/ 293 160. 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

 2. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

 3. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

 4. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 5. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

 7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.

Čl. XII Ochrana a spracovanie osobných údajov

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je: Du – con,s.r.o,

Kamenná 600/43, 013 24 Strečno,

IČO: 44762909, DIČ:2022818358

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky  v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám e-mail na dubovska@zaneprazdnena-mama.eu alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904/293 160.

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za týmito účelmi:

 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov

 • Spracovanie účtovnej agendy

 • Zabezpečenie služby

 • Marketingové účely

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • osobitné právne predpisy a to najmä:  platné účtovné predpisy a daňové predpisy, obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

 • oprávnený záujem spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

 1. a) účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa § 13 ods. 3 písm. a) až e) i) zákona o ochrane osobných údajov.

 2. b) Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.

 3. c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

 4. d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,

 5. e) spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany pre tieto účely:

– zabezpečenie predzmluvných/ zmluvných vzťahov

Pri záväznom odoslaní objednávky je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze, a sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

- Súhlas dotknutej osoby

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.

Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

- Tretie strany

Aby bolo možné správne vybavenie Vašej objednávky, spolupracujeme aj s bankami (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), s doručovateľskými spoločnosťami (adresa na dodanie) Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov.

Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania

Cookies

Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.). Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Viac o cookies viď. Cookiepolicy na našej webovej stránke.

Spoločnosť sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok Spoločnosti a prezentácia Spoločnosti. Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách v spoločnosti a tiež si prezrieť si fotky. Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. Spoločnosť publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete  v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

Spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 • prístup k jej osobným údajom,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,

 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi

 • to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

Čl. XIII Alternatívne online riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na dubovska@zaneprazdnena-mama.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS“. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS. Návrh môže Kupujúci - spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.

 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci - spotrebiteľ t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh na alternatívne riešenie sporu, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje 20 EUR (pričom konkrétne pravidlá alternatívneho riešenia sportu Subjektu ARS môžu stanovovať niečo iné). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPHČl. XIV Záverečné ustanovenia

  1. Tieto Obchodné podmienky nahradzujú predchádzajúce znenie Obchodných podmienok. Tieto Obchodné podmienky ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.zaneprazdnena-mama.eu

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto Obchodných podmienok. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých Obchodných podmienok, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

  3. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto Obchodných podmienok, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia Obchodných podmienok, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.

  4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.V Strečne, 25.05.2018,

aktualizované 10.03.2021

Bc. Andrea Dubovská

konateľ spoločnosti Du – con, s.r.o.