Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. 

Prehliadaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich užívaním v súlade s Pravidlami.

OK

Dane ľudskou rečou - 1.časť/odpočet na manželku = nezdaniteľná časť

Dane ľudskou rečou - 1.časť/odpočet na manželku = nezdaniteľná časť

Blížia sa dane. Viete ako na ne? Okrem povinností, sú s nimi spojené aj rôzne možnosti, vďaka ktorým má daňovník možnosť znížiť svoj daňový základ alebo daň.

Napriek tomu, že na internete nájdeme množstvo článkov s touto tematikou, ako dlhoročná účtovníčka sa bežne stretávam s množstvom žiadostí o vysvetlenie „zložitých paragrafov“, ktoré upravujú daňové povinnosti a úľavy.

Rozhodla som sa preto pre vás pripraviť krátky seriál o zúčtovaní daní a ľudskou rečou vám vysvetliť jednotlivé pojmy a podmienky nároku na nezdaniteľné časti a daňové bonusy.

Kto môže požiadať o RZD zamestnávateľa a kto je povinný podať daňové priznanie?

Zamestnanec môže najneskôr do 17.02.2020 písomne požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, o vykonanie RZD.

Ak mal zamestnanec v roku 2019 viacero zamestnávateľov, a ani u jedného si neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, môže požiadať o vykonanie RZD ktoréhokoľvek z nich. O vykonanie RZD môže zamestnávateľa požiadať aj v prípade, že už nie je naďalej jeho zamestnancom.

Pozor! Zamestnávateľ nevykonáva RZD automaticky všetkým zamestnancom, ale iba tým, ktorý o to písomne požiadali. Ostatným zasiela do 11.03.2019 potvrdenia o zdaniteľnej mzde (ak nepožiadali o vydanie potvrdenia o zdaniteľnej mzde skôr).

RZD vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31.03.2020.

Najneskôr do 31.05.2020 (tj. mzda za 4/2019) zamestnávateľ vysporiada preplatok na dani a daňový bonus. V praxi sa však často stretávame s prípadmi, keď zamestnávatelia „vracajú“ preplatky na dani aj skôr, napr. vo mzde za február či marec.

Ak mal zamestnanec v roku 2019 viacero zamestnávateľov (postupne alebo aj súbežne) k žiadosti o vykonanie RZD je potrebné priložiť potvrdenia o zdaniteľnej mzde aj od ostatných zamestnávateľov.

Možnosť požiadať o ročné zúčtovanie dane má daňovník, ktorý mal iba príjmy zo zamestnania.

V prípade ak zamestnanec nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, je povinný do 31.03.2020 podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A.

Pri kombinácii príjmov zo zamestnania s inými príjmami napr. zo živnosti je potrebné do 31.03.2020 (alebo v prípade predĺženej lehoty do 30.06.2020) podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B.

Nezdaniteľné časti základu dane

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZD) za rok 2019 vo výške 3.937,35 € (väčšina zamestnancov si uplatňuje NČZD mesačne vo výške 328,12 €).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa dá uplatniť len z tzv. aktívnych príjmov, napr. zo zamestnania alebo zo živnosti (nie z príjmov z prenájmu).

NČZD v plnej výške je možné uplatniť len, ak je základ dane za rok 2019 nižší alebo rovný sume 20.507 €. V prípade vyššieho základu dane sa odpočítateľná položka upravuje.

Keďže väčšina daňovníkov na Slovensku nemá príjem vyšší ako táto určená suma, tejto problematike sa podrobnejšie nevenujeme.

Článok je určený prioritne pre mamičky, preto nerozoberám uplatnenie, či neuplatnenie NČZD dôchodcom.

Okrem NCŽD na daňovníka si môže daňovník uplatniť aj NČZD na:

  - manželku/manžela,
  - kúpeľnú starostlivosť,
  - na príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/la

Azda najviac diskutovanou je nezdaniteľná časť základu dane na manželku.

Aké podmienky musia byť splnené aby vznikol nárok na túto odpočítateľnú položku?

Manželka musí žiť s daňovníkom v spoločnej domácnosti a spĺňať niektorú z týchto podmienok:

  - starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce v spoločnej domácnosti daňovníkom,
  - poberala peňažný príspevok za opatrovanie,
  - bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  - považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
  - považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane len 1 alebo niekoľko kalendárnych mesiacov, potom sa základ dane zníži o 1/12 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) predstavuje pre rok 2019 sumu 3.937,35 € (ak daňovník má základ dane za rok 2019 nižší alebo rovný 36.256,37 €) a manželka nemala vlastný príjem.

V prípade, ak mala manželka vlastný príjem, ktorý bol nižší ako 3.937,35 €, od tejto sumy sa odpočíta vlastný príjem manželky, znížený o zaplatené odvody.

Ak mala manželka vlastný príjem prevyšujúci sumu 3.937,25 €, nárok na odpočítateľnú časť základu dane na manželku nevzniká.

Čo je považované za vlastný príjem manželky (manžela)?

Do vlastného príjmu manželky sa zahŕňajú všetky príjmy, ktoré dosiahla v roku 2019 (aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy oslobodené od dane) s výnimkou:

  - zamestnaneckej prémie,
  - daňového bonusu,
  - zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
  - štipendium,
  - štátne sociálne dávky, ktorými sú:

       - príspevok pri narodení dieťaťa,
       - rodičovský príspevok,
       - príspevok na pohreb,
       - prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa,
       - vianočný príspevok,
       - príplatok k dôchodku,
       - príspevok športovému reprezentantovi.

Čo je spoločná domácnosť?

Pojem domácnosť je upravený v § 115 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Adresa trvalého pobytu manžela a manželky pri uplatnení NČZD na manželku (manžela) nie je podstatná.

Ako preukázať zamestnávateľovi nárok na NČZD na manželku? 

Zamestnanec predloží:

- sobášny list,

- iné doklady preukazujúce splnenie podmienok a to napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku za opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

- čestné vyhlásenie o výške príjmu manželky (manžela), ktoré je súčasťou žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.  

I keď žiadne iné doklady o výške príjmu manželky nie sú potrebné, v praxi sa často stretávame s požiadavkou zamestnávateľa o doloženie potvrdení o výške príjmu napr. z úradu práce alebo sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ však nemôže podmieniť vykonanie ročného zúčtovania doložením potvrdenia o príjmoch manželky, nakoľko podpísanie čestného vyhlásenia o výške príjmu je aj podľa finančnej správy postačujúce.

Okrem nezdaniteľnej časti základu dane je možné uplatniť aj daňový bonus a to:

  - na dieťa,
  - na zaplatené úroky z hypotéky.

V ďalšej časti, ktorú prinesieme už onedlho, sa budeme podrobnejšie venovať nároku na daňový bonus.

V článku som sa snažila rozobrať povinnosti, ale aj práva zamestnanca ľudskou rečou viac menej vo všeobecnej rovine. 

Ak by ste mali otázky týkajúce sa praktických príkladov, môžete ma kontaktovať na e-mailovej adrese: info@zaneprazdnena-mama.eu . Ak to bude v mojich silách, rada poradím. 

Použité zdroje: www.financnasprava.sk

                                                                                    Vaša zaneprázdnená mama