Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. 

Prehliadaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich užívaním v súlade s Pravidlami.

OK

Reklámacie

1. Všeobecné informácie

Tento reklamačný poriadok upravuje postup

Predávajúceho – prevádzkovateľa webu:
Du - con, s. r. o.
Kamenná 600/43
013 24 Strečno

IČO: 44762909
DIČ: 2022818358
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Žiline, oddiel:Sro, vložka č. 51292/L

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúceho:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou odoslanou elektronickou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „kupujúci“)

pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke predávajúceho www.zaneprazdnena-mama.eu

(ďalej len zaneprázdnená mama) a tiež práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho s tým súvisiace.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí.

Tým sa pre kupujúceho stáva reklamačný poriadok záväzným.

1. Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky

Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Ak aj napriek tomu zistí kupujúci až po prevzatí, že je zásielka poškodená, je povinný čo najskôr informovať predávajúceho na: dubovska@zaneprazdnena-mama.eu.

Do e-mailu je povinný uviesť svoje meno, číslo objednávky a popis poškodenia.

2. Reklamácia v záručnej dobe

Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o chybe tovaru hneď, ako chybu objavil.

Podmienkou pre prevzatie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku, ani za škody spôsobené treťou mocou a chybnou manipuláciou.

Na takéto závady sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho častí), spôsobené jeho používaním.

Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za jeho vadu a nie je preto dôvodom na reklamáciu.

3. Postup pri reklamácii

Kupujúci vytlačí a vyplní Reklamačný formulár

Kupujúci osobne alebo prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar s kompletne vyplneným Reklamačným formulárom na adresu predávajúceho.

Ak Reklamačný formulár nie je kompletne vyplnený, predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov.

Pri zasielaní poštou je kupujúci povinný tovar starostlivo zabaliť. Za prípadné poškodenie v priebehu prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

O zahájení reklamácie bude kupujúci informovaný na e-mailovej adrese, uvedenej v Reklamačnom formulári.

Podľa požiadavky kupujúceho predávajúci vyrieši reklamáciu výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.

Celková kúpna cena za vrátený tovar bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v Reklamačnom formulári a to do 14 dní odo dňa prijatia kompletne vyplneného Reklamačného formulára spolu s reklamovaným tovarom.

4. Záručné podmienky a záručná doba

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá 24 mesačná záručná doba, ktorá začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý je zakúpený u predávajúceho a je úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre

ktorú tovar reklamuje.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Vybavenie reklamácie však nemôže trvať dlhšie ako 30 dní.

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú v

Reklamačnom formulári.

5. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať reklamačný poriadok. Zmeny a doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich

zverejnenia na stránke Zaneprázdnená mama.